Sprinter Green Infra

Welkom op de website van Sprinter Green Infra,
uw toonaangevende partner in duurzame infrastructuuroplossingen.

Welcome to the website of Sprinter Green Infra,
your leading partner in sustainable infrastructure solutions.

Wie zijn wij?

Als internationaal adviesbureau zijn wij gespecialiseerd in de verantwoorde aanleg van snelwegen, waarbij we milieubescherming en innovatieve technieken hoog in het vaandel dragen. Wij werken Nationaal en Internationaal.

Onze missie is eenvoudig: het creëren van infrastructuur die niet alleen functioneel en efficiënt is, maar ook een minimale ecologische voetafdruk achterlaat. Bij Sprinter Green Infra geloven we dat moderne snelwegen kunnen bijdragen aan een betere wereld. Daarom zetten we ons in voor het ontwerpen en realiseren van projecten die de balans vinden tussen mens en natuur.

Ontdek op onze website hoe Sprinter Green Infra uw partner kan zijn in het realiseren van duurzame snelwegprojecten en laat ons samen bouwen aan een schonere, groenere wereld.

As an international consultancy, we specialize in the responsible construction of highways, emphasizing environmental protection and innovative techniques. We operate both nationally and internationally.

Our mission is simple: to create infrastructure that is not only functional and efficient but also leaves a minimal ecological footprint. At Sprinter Green Infra, we believe that modern highways can contribute to a better world. That is why we are committed to designing and realizing projects that strike a balance between people and nature.

Discover on our website how Sprinter Green Infra can be your partner in realizing sustainable highway projects and let us build a cleaner, greener world together.

Bij Sprinter Green Infra werken we nauw samen met overheden, bedrijven, kennis instituten en lokale gemeenschappen om ervoor te zorgen dat onze projecten niet alleen voldoen aan de huidige normen en regelgeving, maar deze ook overtreffen. Onze toewijding aan duurzaamheid betekent dat we voortdurend streven naar verbetering en innovatie, zodat we de weg vrijmaken voor een groenere toekomst.

At Sprinter Green Infra, we work closely with governments, companies, research institutions, and local communities to ensure that our projects not only meet current standards and regulations but also exceed them. Our commitment to sustainability means that we constantly strive for improvement and innovation, paving the way for a greener future.

Ons team van deskundigen brengt jarenlange ervaring en diepgaande kennis samen om u te ondersteunen bij elk aspect van uw infrastructuurproject. Van het eerste ontwerp tot de uiteindelijke constructie, wij zorgen voor oplossingen die duurzaam, economisch rendabel en innovatief zijn. Onze aanpak omvat het gebruik van milieuvriendelijke materialen, energie-efficiënte technieken en slimme technologieën om de impact op het milieu te minimaliseren.

Our team of experts brings together years of experience and in-depth knowledge to support you in every aspect of your infrastructure project. From the initial design to the final construction, we provide solutions that are sustainable, economically viable, and innovative. Our approach includes using environmentally friendly materials, energy-efficient techniques, and smart technologies to minimize the environmental impact.

Meer informatie over: Hakan Erduran

Hakan Erduran

International project director

Maak kennis met Hakan Erduran, onze internationale senior projectdirecteur bij Sprinter Green Infra. Met een indrukwekkende staat van dienst van het stroomlijnen van complexe infrastructuurprojecten tot het adviseren van ministeries, Hakan brengt naast zijn strategische helikopterview, ook diepgaande technische expertise mee. Zijn vermogen om elk detail tot in de perfectie te beheren, zorgt ervoor dat onze projecten soepel verlopen en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Hakan's veelzijdige vaardigheden en hands-on aanpak maken hem een efficiënte en onmisbare leider die de brug slaat tussen visie en uitvoering, en die ervoor zorgt dat elk project zowel efficiënt als duurzaam wordt gerealiseerd. Meet Hakan Erduran, our International Senior Project Director at Sprinter Green Infra. With an impressive track record in streamlining complex infrastructure projects and advising ministries, Hakan brings not only a strategic helicopter view but also in-depth technical expertise. His ability to manage every detail to perfection ensures that our projects run smoothly and meet the highest quality standards. Hakan's versatile skills and hands-on approach make him an efficient and indispensable leader who bridges the gap between vision and execution, ensuring that each project is both efficient and sustainable.

Meer informatie over: Hakan Erduran
Meer informatie over: Dusco Last

Dusco Last

Project developer

Ontmoet Dusco Last, een ervaren projectontwikkelaar bij Sprinter Green Infra. Met een indrukwekkend portfolio aan diverse complexe projecten, zowel klein als groot, heeft Dusco bewezen een meester te zijn in het zelfstandig en in teamverband realiseren van succes. Zijn analytische aanpak, gecombineerd met een sterk organisatorisch talent, zorgt ervoor dat elk project naadloos verloopt, van concept tot oplevering. Dusco's vermogen om samen te werken en zijn team te inspireren, maakt hem een essentiële kracht in ons bedrijf, die ervoor zorgt dat onze projecten niet alleen voldoen aan de verwachtingen, maar deze vaak overtreffen. Meet Dusco Last, an experienced Project Developer at Sprinter Green Infra. With an impressive portfolio of diverse complex projects, both small and large, Dusco has proven to be a master at achieving success independently and in team settings. His analytical approach, combined with strong organizational talent, ensures that each project runs seamlessly from concept to completion. Dusco's ability to collaborate and inspire his team makes him an essential force in our company, ensuring that our projects not only meet but often exceed expectations.

Meer informatie over: Dusco Last
Meer informatie over: Nabil Guennoun

Nabil Guennoun

Advisor Green Infra

Ontmoet Nabil Guennoun, een gewaardeerde adviseur bij Sprinter Green Infra met een indrukwekkend trackrecord op sociaal-cultureel gebied. Met zijn uitgebreide ervaring in het adviseren van diverse ministeries en zijn meertaligheid, weet Nabil complexe projecten succesvol te begeleiden. Hij is een inspirerende leider die mensen samenbrengt en ervoor zorgt dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Het vermogen van Nabil om verbinding te creëren en zijn diepgaande kennis van sociale en culturele dynamieken maken hem een onmisbare schakel in elk (Internationaal) project. Zijn bijdrage zorgt ervoor dat onze projecten niet alleen technisch, maar ook maatschappelijk verantwoord en succesvol zijn. Meet Nabil Guennoun, a valued advisor at Sprinter Green Infra with an impressive track record in the socio-cultural domain. With his extensive experience in advising various ministries and his multilingual abilities, Nabil successfully guides complex projects. He is an inspiring leader who brings people together and ensures that everyone is aligned. Nabil's ability to create connections and his in-depth knowledge of social and cultural dynamics make him an indispensable asset in any (international) project. His contributions ensure that our projects are not only technically sound but also socially responsible and successful.

Meer informatie over: Nabil Guennoun
Meer informatie over: Stephanie Maaskant

Stephanie Maaskant

Advisor Green Infra

Maak kennis met Stephanie Maaskant, onze gepassioneerde Adviseur Green Infra bij Sprinter Green Infra. Stephanie heeft een cruciale rol gespeeld in het succes van diverse grote infrastructuurprojecten door de projectteams te vullen met uitzonderlijk talent. Haar unieke vermogen om de juiste mensen te selecteren, gecombineerd met haar inspirerende coaching stijl, zorgt ervoor dat teams niet alleen efficiënt werken maar ook voortdurend groeien en verbeteren. Haar toewijding aan persoonlijke en professionele ontwikkeling stimuleert een cultuur van excellence, waardoor elk project niet alleen succesvol wordt afgerond, maar ook een toonbeeld van samenwerking en innovatie is. Meet Stephanie Maaskant, our passionate Civil Engineering Advisor at Sprinter Green Infra. Stephanie has played a crucial role in the success of various large infrastructure projects by filling the project teams with exceptional talent. Her unique ability to select the right people, combined with her inspiring coaching style, ensures that teams work efficiently while continuously growing and improving. Her dedication to personal and professional development fosters a culture of excellence, making each project not only successfully completed but also a model of collaboration and innovation.

Meer informatie over: Stephanie Maaskant